2009 Klacht inzake verstrengeling van belangen

Achtergrond
Klacht van opdrachtgever inzake de uitvoering van de opdracht van een registermanager. De opdrachtgever merkt een betrokkenheid tussen de registermanager en twee ingehuurde medewerkers van een ander IM-bureau. Opdrachtgever heeft aan de registermanager geen opdracht gegeven tot inhuur en heeft beide andere personen gevraagd uitleg te geven over de relatie met de registermanager.

Er blijkt een fee te zijn afgesproken ten gunste van de registermanager over elk gewerkt uur van beide andere personen. Deze zijn door de registermanager als lead aangebracht op een vraag naar capaciteit, zonder dat er een betrokkenheid is vermeld. Het overeenkomen van een fee gold als voorwaarde om het IM-bureau bij de opdrachtgever binnen te laten.

Klacht
De opdrachtgever dient om twee redenen een klacht in bij de Stichting IM-Register. Hij heeft het gevoel dat a. er een verstrengeling van belangen aanwezig is en b. hij teveel betaalt voor de dienstverlening ten gevolge van de opslag op het uurtarief.

Uitspraak en relatie tot IM-Code
Op 28 oktober 2009 heeft de Commissie voor Tucht en Toezicht de klacht gegrond verklaard voor wat betreft het bedingen van een fee voor elk gedeclareerd uur van de door hem gecontracteerde interim medewerkers. De Commissie acht dit feit in strijd met de artikelen 2, 10 en 12 van de IM-Code. Beklaagde dient immers loyaal te zijn ten opzichte van de organisatie van zijn opdrachtgever, hij moet trachten naar beste vermogen het voor de organisatie beoogde resultaat te realiseren en hij zal nimmer een honorering accepteren voor het verkrijgen van een functie voor of door een medewerker van de organisatie.

Ook acht de Commissie de handelwijze van beklaagde in strijd met de artikelen 4 en 6 van de IM-Code, omdat hij handelde in strijd met de zorgvuldigheidsplicht, het belang van de klantorganisatie en de waardigheid van het beroep.

Hoewel de beklaagde zich per 1 januari 2009 had laten schrappen uit het IM-Register, was de Commissie tot beoordeling van de klacht bevoegd. De beklaagde was immers ingeschreven zowel ten tijde van het aangaan van de overeenkomst als ten tijde van het indienen van de klacht. De Commissie stelde zich bovendien op het standpunt dat behandeling van de klacht in het belang is van de kwaliteit van het interim management.

De Commissie legde aan beklaagde de tuchtrechtelijke maatregel van berisping op. De proceskosten komen ten laste van de beklaagde.

 

Terug naar Tuchtzaken

http://www.imregister.nl/2009-klacht-inzake-verstrengeling-van-belangen
© 2021 IM-Register.