Gedragscode

Gedragscode voor professionele Interim Managers

De Gedragscode verschaft helderheid in de positie en opstelling van interim managers in werk gerelateerde situaties en bij de uitoefening van het beroep, evenals in de normen die zij ten opzichte van opdrachtgevers en andere betrokkenen bij hun werk wensen te hanteren. Via de Gedragscode wordt, voor allen die haar onderschrijven,  een ondergrens voor kwaliteit in professioneel handelen en persoonlijk optreden aangereikt.

De gedragscode is samengesteld uit een tweetal onderdelen:

  1. Kerncode voor kennisintensieve dienstverlening
  2. Gedragsregels voor Interim Managers

De Kerncode en de Gedragsregels vormen samen de ‘Gedragscode voor professionele Interim Managers’.

Reglement van Tuchtrechtspraak

De tuchtrechtspraak heeft tot doel tuchtrechtelijk ingrijpen mogelijk te maken bij doen of nalaten in strijd met de Gedragscode. Iedereen die meent dat een interim manager, die onder de werking van de Gedragscode valt, zich niet aan deze gedragscode gehouden heeft, kan een tuchtklacht indienen bij de Tuchtcommissie. Deze is bevoegd ter zake een uitspraak te doen conform het gestelde in het Reglement van Tuchtrechtspraak. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de secretaris van de Tuchtcommissie:

Clingendael Advocaten

Tuchtcommissie KID

t.a.v. mevr. mr. dr. J.G.F.M. Hoffmans

Postbus 90451

2509 LL  Den Haag

tel. 070 820 01 00

tuchtcommissiekid@clingendaeladvocaten.nl

Bezoekadres:

Bezuidenhoutseweg 161 te Den Haag

 

 

http://www.imregister.nl/gedragscode
© 2018 IM-Register.

Sociëteit Quintessence, het Nive Kennisnetwerk van en voor interim-managers is het platform waar interim managers hun informatie en hun ervaring met elkaar delen.

Wij vormen een Kennisnetwerk dat interessant is, zowel zakelijk als inhoudelijk, voor de top van de Nederlandse interim-wereld. Het Kennisnetwerk biedt kortingen op Sioo opleidingen, op het PZO-lidmaatschap en geeft toegang tot het Nive Management Development programma.

Daarnaast zijn er indirecte voordelen van een lidmaatschap, zoals regelmatig contact met vakgenoten en via de SQ site, zichtbaarheid voor klanten.