Melding klacht

Bij niet naleving van één of meer van de regels uit de Gedragscode kunnen degenen die zich onderworpen hebben aan de gedragscode ter verantwoording worden geroepen voor hun handelingen of nalatigheid.

Wie kan beklaagde zijn?

  1. Interim managers die ingeschreven zijn in het openbaar register van de Stichting IM-Register;
  2. De interim managers die werkzaam zijn voor de bureaus aangesloten bij de Raad voor Interim Management (RIM). Richt een klacht zich tegen een interim manager uit deze  categorie, dan wordt de klacht geacht tevens te zijn ingediend tegen het betreffende lid van de deelnemende organisatie.

Wie kan klagen?

Iedereen die een redelijk belang heeft (ter beoordeling door de Tuchtcommissie)  kan een klacht indienen.

Waaraan dient de klacht te voldoen?

De volledige procedure staat beschreven in artikel 1 van het Reglement van Tuchtrechtspraak. Hieronder vindt u de belangrijkste eisen:

  1. De klacht met eventuele bijlagen moet in de Nederlandse taal, schriftelijk, ondertekend, gedateerd, per post en bij voorkeur ook per e-mail worden ingediend bij de secretaris van de Tuchtcommissie;
  2. De klacht bevat de naam, het adres en de woonplaats van de klager en van degene(n) tegen wie de klacht is gericht;
  3. Er wordt een concrete omschrijving gegeven van de klacht, inclusief de gronden van de klacht, zo mogelijk met verwijzing naar de toepasselijke gedragscode c.q. gedragsregels die in het geding zijn.

Wie behandelt de klacht?

De Tuchtcommissie behandelt een klacht in de eerste instantie conform de bepalingen van het Reglement van tuchtrechtspraak.  Zo nodig behandelt de Raad van Beroep een klacht in hoger beroep.

Griffierecht

De klager wordt voorafgaand aan de behandeling een griffierecht in rekening gebracht. Indien de klacht geheel of gedeeltelijk gegrond wordt verklaard, wordt het betaalde griffierecht terugbetaald aan klager.

Gegevens tuchtcommissie:

Clingendael Advocaten

Tuchtcommissie KID

t.a.v. mevr. mr. dr. J.G.F.M. Hoffmans

Postbus 90451

2509 LL  Den Haag

tel. 070 820 01 00

tuchtcommissiekid@clingendaeladvocaten.nl

Bezoekadres:

Bezuidenhoutseweg 161 te Den Haag

http://www.imregister.nl/melding-klacht
© 2021 IM-Register.